ÖVERENSKOMMELSE MELLAN COACH OCH KLIENT

 

KONTRAKTSTID

Detta kontrakt löper fr.o.m. dagens datum vid bokning på Boka Direkt t.o.m. 3 månader framåt från dagens datum vid bokning eller tidigare om sista coachningen är avslutad innan dess.

ARVODE

Timarvode är 850 kr för individuell coachning respektive 1067 kr för parcoachning
inklusive moms. Betalning sker via faktura som kommer i ett separat mejl med fakturadatum dagen efter som bokningen gjordes på Boka Direkt. Om extra tid
tillkommer (med överenskommelse med klienten) tas en avgift på 142 kr för individuell coachning respektive 178 Kr för parcoachning/varje påbörjad 10 minutersperiod.

SAMTAL

Vår överenskommelse omfattar schemalagda samtal på 60 eller 90 minuter per samtal beroende på val av tjänst. Första samtalet kan behövas förlängas med upp till 30 minuter p.g.a. eventuellt genomgående av kontrakt och informationsupplysning, arvode tillkommer enligt ovan med klientens samtycke. I de flesta fall är detta redan gjort i förväg via mejlkontakt, men exempelvis vid bokning med kort varsel kan mötet behövas förlängas.

MÖTE

Möte sker antingen via telefon, videosamtal eller personligt möte på avtalad mötesplats och tid. Det är viktigt att hålla tiden, eftersom den är värdefull både för dig själv och coachen. Vid försenad ankomst kompenseras inte tiden, utan samtalet sker efter avtalad tid.

UTEBLIVEN TID

Om klienten uteblir från avtalad tid kompenseras inte klienten som har betalt i förväg eftersom det räknas som ett förbrukat samtal. I de fall klienten inte ännu har betalt kommer det att skickas en faktura för den avtalade tiden.

OMBOKNINGAR

Om coach eller klient måste omboka ett samtal, ska det ske minst 48 timmar innan avbokad tid. Vid eventuellt nödfall, som bedöms akut, gör vi allt för att lösa det och finna en ny tid. Ombokningen bör ske inom avtalad period, så vidare det inte finns en mycket skälig anledning som bedöms av coachen till att göra ett uppehåll. I sådana fall kan ombokningen ske efter avtalad period.

EXTRA TID

Coachen är ett stöd genom hela processen och klienten kan ringa korta samtal på max 10 minuter mellan avtalade möten för att bolla idéer, tankar och känslor. Coachen nås på mobil 0730 – 24 21 24 eller emma@emmacoaching.se. Behövs samtal mer än 10 minuter kan fler möten bokas in enligt överenskommet arvode.

ETIK

Tystnadsplikt och konfidentialitet är en självklarhet, såvida det inte strider mot lagen. Vi strävar efter att vara så ärliga som möjligt mot varandra och respekterar varandras integritet. Vi arbetar efter den etik och konfidentialitet som International Coach Federation förordnar.

PROBLEM

Om coachen någon gång skulle säga något som upprör klienten, något som inte känns rätt, ta upp det med coachen så fort som möjligt. Coachen lovar att göra sitt yttersta att höra vilka behov klienten har och försöka bemöta dessa så att problemet löses under rimliga förhållande.

VÅLD, HOT OCH KRÄNKNINGAR

Våld, hot, kränkningar, personliga påhopp och förtal inklusive fysiska, verbala och skriftliga får inte förekomma varken från klient eller coach. Vid förekommande av detta från klient har coachen rätt att avbryta avtalet omedelbart utan någon ersättning till klient. Om klient blir upprörd eller missnöjd som orsakats av coachen se ovan under avsnitt ”Problem”.

ÅTERBETALNING

  • Återbetalning sker om coachen anser att klienten i fråga inte passar in med coachning av anledning som psykisk sjukdom. Återbetalning gäller då endast obrukade coachningstimmar. Vid sådan situation refererar coachen till sjukvården, som är mer lämplig i dessa fall. Exempel på psykisk sjukdom är självmordstankar, självskadebeetende och djupare depression där klienten inte mäktar med coachningskonceptet som innebär att man jobbar självständigt med högt ansvar till en förändring under coachningens stöttning.
  • Ångerrätt har du enligt konsumentlagen 14 dagar från dagen efter kontraktets datum som är det datumet som du bokar via Boka Direkt, därefter blir kontraktet bindande och ingen återbetalning kan ske om klienten väljer att avbryta kontraktet innan avslutad coachning.
  • Skulle sista datum på ångerrätten infalla på en lördag eller söndag förlängs den till närmaste vardag därefter.
  • Ångerrätt gäller inte för fullbordade coachningar.
  • Klienten avstår från ångerrätten och ingen återbetalning kan ske för fullbordade coachningar som har ägt rum inom ångerrättsperioden.
  • Undantag för återbetalning efter 14 dagar gäller vid långvarig sjukdom eller annan liknande allvarlig situation. Sjukintyg skall kunna visas upp för återbetalning.
  • Återbetalning gäller inte om klient uteblir utan avbokad tid enligt avsnitt Utebliven tid.

AKTIVT ARBETE

Klienten är införstådd att coachning innebär att klienten behöver själv ta eget ansvar för att aktivt arbeta med sin personliga utveckling för att få lyckat resultat. Coachen är där för att ge olika möjligheter till klienten att använda till sin förändring, men det är upp till klienten hur denna väljer och agerar till att få en förändring.

REFERENS

Emma Nordström Coaching får använda klientens namn och kontaktuppgifter som referens vid fortsatt certifiering hos International Coach Federation, ICF och Livscoachakademin. Uppgifter kan inte användas i något annat syfte än att styrka att coachning har skett enligt denna överenskommelse samt eventuellt för utskick av mejl vid samtycke enligt nedan i dataskyddsförordningen (GDPR).

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Personuppgifter samlas av Emma Nordström Coaching i samtycke med klienten i form av namn och kontaktuppgifter, eventuellt även personnummer vid fakturering. Emma Coaching vill även kunna skicka meddelanden via mejl för vidare erbjudande i framtiden efter kontraktets slut. Vill klienten inte medverka på coachens lista vänligen meddela detta så fort som möjligt. Personuppgifter används endast i syfte som ovan som referens för vidare certifiering av coach och kontakt av klient både under och efter coachningens period.

CORONA

Rekommendationer från folkmyndigheten följs och därför ska möte avbokas om det finns något tecken på förkylningssymtom och dylikt som är förknippat med Covid-19. Avbokning kan ske inom kort varsel vid dessa omständigheter. God handhygien ska tillämpas vid personligt möte. Detta gäller både coach och klient.

ÖVERENSKOMMELSE

Genom att klicka på ”Slutför Bokning” åtar sig både coach och klient att följa och acceptera de regler och beskrivningar som finns i detta kontrakt med gällande från det datum som bokningen sker på Boka Direkt.